Function glow::native::non_zero_gl_name

source ·
fn non_zero_gl_name(value: c_uint) -> NonZeroU32