Type Alias servo::gl::types::GLdouble

source ·
pub type GLdouble = f64;