Type Alias servo::gl::types::GLchar

source ·
pub type GLchar = i8;