Function ahash::operations::shuffle

source ·
pub(crate) fn shuffle(a: u128) -> u128