[][src]Function servo::keyutils::get_servo_key_from_winit_key

fn get_servo_key_from_winit_key(key: Option<VirtualKeyCode>) -> Key