const getAttributeNodeNS_methodinfo: JSTypedMethodJitInfo;