pub fn reset_encoder_data<R>(zlib: &mut ZlibEncoder<R>)